David Hume Kimdir / David Hume Felsefesi , Hayatı ve Fikirleri - Eduvit
Eduvit

David Hume Kimdir / David Hume Felsefesi , Hayatı ve Fikirleri

2023-03-16 20:14:06

David Hume Hayatı

David Hume (1711-1776), İskoçyalı bir filozoftur. Edinburgh Üniversitesi'nde öğrenim gördü ve ardından bir süre ticaret yaparak yaşamını sürdürdü. 1737'de "Insanın Doğası Üzerine Bir İnceleme" adlı eseriyle tanındı ve bu eser onun en önemli çalışmalarından biridir.

Hume, empirizmin önde gelen savunucularından biridir ve insan zihninin doğuştan gelen fikirlerle değil, duyular yoluyla deneyimlediği bilgiyle şekillendiğine inanır. Bu yaklaşımıyla, bilginin kaynağı olarak akılcılığı reddeder.

Hume ayrıca, nedensellik ilkesinin bilimsel bir gerçekliği olmadığını savundu. Ona göre, bireysel olaylar arasında nedensellik ilişkisi kurulması sadece gözlemlerimizden elde ettiğimiz tecrübelere dayanır ve bir doğa yasası olarak kabul edilemez.

Hume'un diğer önemli çalışmaları arasında "Din Üzerine Doğal Tarih" ve "Tarih Felsefesi" yer alır. Felsefi görüşleri zamanının ötesine geçerek günümüze kadar etkisini sürdürmüştür.

David Hume kimdir

David Hume (1711-1776), İskoç filozof, tarihçi, ekonomist ve politikacıdır. Felsefesi, özellikle bilgi teorisi, metafizik, dil felsefesi ve ahlak felsefesi alanlarında büyük etki yapmıştır.

Hume'un en önemli eserleri arasında "İnsan Anlığı Üzerine Bir İnceleme" (An Enquiry Concerning Human Understanding), "Ahlaki Duyguların Doğası Üzerine Bir İnceleme" (A Treatise of Human Nature) ve "Doğal Din Üzerine Diyaloglar" (Dialogues Concerning Natural Religion) yer almaktadır.

Hume'a göre, insan zihni deneyimler tarafından şekillenir ve bilginin kaynağı deneyimlerimizdir. Ayrıca, Hume'un ahlak felsefesi, insanların doğal olarak iyi veya kötü olmadığı, ancak ahlaki değerlerin toplumsal konvansiyonlar ve duygular tarafından oluşturulduğu düşüncesine dayanır.

Hume ayrıca, neden-sonuç ilişkilerinin salt bir alışkanlıktan ibaret olduğunu savunarak, nedensellik ilkesine yönelik eleştirileri ile de tanınır.

David Hume felsefesi

David Hume (1711-1776), İskoçyalı bir filozoftur ve özellikle empirizm (görgübilim) alanında etkili olmuştur. Hume'un felsefesi, insan bilgisinin doğasını ve bilginin kaynaklarını anlamaya yöneliktir.

Hume, öncelikle deneyimlerimizin ve gözlemlerimizin duyu verilerine dayandığını söyler. Ona göre, doğru ve yanlış fikirlerimizi deneyimlerimizden türetiriz ve bu nedenle bilgi, duyu verilerimizin ve deneyimlerimizin sonucudur.

Hume, insan zihninin iki tür bilgiye sahip olduğunu öne sürer: ilişkisel bilgi ve bağımsız bilgi. İlişkisel bilgi, deneyimlerimizden elde ettiğimiz bilgidir. Örneğin, bir şeyin sıcak veya soğuk olduğunu bilmemiz, duyularımızla elde ettiğimiz ilişkisel bir bilgidir. Bağımsız bilgi ise deneyimlerimizden bağımsız olarak var olan bilgidir. Örneğin, matematiksel gerçeklikler, Hume'a göre bağımsız bilgidir.

Hume, ayrıca nedensellik ilkesi hakkında da önemli felsefi tartışmalar yürütmüştür. Ona göre, bir olayın bir diğer olayı nedenlediğine dair bilgimiz sadece bir alışkanlık veya gözlemlemeye dayanmaktadır. Yani, nedensellik ilişkisi doğrudan deneyimlerimizden türetilen bir ilişki değildir.

Sonuç olarak, Hume'un felsefesi, insan bilgisinin doğasını ve kaynaklarını anlamak için görgübilim ve insan davranışının analizi gibi konulara odaklanır. Onun felsefesi, bilgi ve gerçekliğin doğasını anlamaya yönelik temel sorulara felsefi ve epistemolojik bir yaklaşım sunar.

David Hume insan doğası üzerine bir inceleme

David Hume, İskoç Aydınlanma Çağı filozoflarından biridir ve insan doğası üzerine birçok önemli inceleme yapmıştır. Hume, insan zihninin deneyim yoluyla oluştuğunu savunmuştur. Ona göre, insan zihni doğuştan gelen herhangi bir bilgiye sahip değildir ve tüm bilgileri deneyim yoluyla elde eder.

Hume, insan doğasının temel özelliklerinden birinin duygu olduğunu düşünmüştür. Ona göre, insanlar bilgi ve davranışlarını duygularına göre şekillendirirler. Ayrıca, insanların doğal olarak kendi çıkarlarını düşündükleri ve diğer insanlarla işbirliği yapmaya eğilimli oldukları fikrini savunmuştur.

Hume ayrıca, insanların neden ve etki arasındaki ilişkiyi anlama eğiliminde olduklarını düşünmüştür. Ona göre, insanlar deneyim yoluyla neden ve etki arasındaki bağlantıyı öğrenirler ve bu bağlantılar sayesinde dünyayı anlarlar.

Hume'un insan doğası üzerine yaptığı diğer önemli bir inceleme, insanların inanç ve inanç sistemleri hakkındadır. Ona göre, insanlar inançlarını duygusal temelde kabul ederler ve bu inançlarını deneyimleriyle desteklemeye çalışırlar.

Tüm bunların yanı sıra, Hume insanların özgür iradeye sahip olup olmadığı konusunda da farklı düşünceler öne sürmüştür. Ona göre, insanların özgür iradeye sahip olduğunu düşünmek doğru değildir çünkü insanlar, kararlarını deneyimlerine ve dış etkenlere bağlı olarak alırlar.

Genel olarak, Hume insan doğası hakkında birçok önemli inceleme yapmış ve bu incelemeleriyle Aydınlanma Çağı felsefesine önemli katkılar sağlamıştır.

David Hume kitapları

David Hume, 18. yüzyıl İskoç filozofu ve tarihçisi olarak bilinir. En önemli eserleri şunlardır:

 1. "Treatise of Human Nature" (Insan Doğası Üzerine Bir İnceleme) - Bu kitap, Hume'un en ünlü ve en etkili çalışmalarından biridir. İnsanın anlama süreci ve doğal dinamikleri hakkında düşüncelerini içerir.

 2. "Enquiry Concerning Human Understanding" (İnsan Anlayışı Üzerine Bir İnceleme) - Bu eser, "Treatise of Human Nature" kitabındaki fikirlerin daha kısa ve erişilebilir bir versiyonudur. Bilgi edinme ve inanç hakkında felsefi bir tartışma sunar.

 3. "Dialogues Concerning Natural Religion" (Doğal Din Üzerine Diyaloglar) - Bu kitap, din ve Tanrı hakkında filozofların tartışmalarını içeren bir dizi diyalogdan oluşur.

 4. "A Treatise of Human Nature: Book Two, Part Three: Of Morals" (İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme: Kitap İki, Bölüm Üç: Ahlak) - Bu kitap, ahlak felsefesi hakkında düşüncelerini içerir. Hume'un "doğalizm" olarak bilinen yaklaşımını tartışır.

 5. "An Enquiry Concerning the Principles of Morals" (Ahlak İlkeleri Üzerine Bir İnceleme) - Bu kitap, Hume'un ahlak felsefesi hakkındaki düşüncelerinin daha kısa ve daha erişilebilir bir versiyonudur.

David Hume sözleri

David Hume, 18. yüzyıl İskoç filozofu ve tarihçisiydi ve filozofların en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. İşte bazı ünlü David Hume sözleri:

 • "Tüm insan bilgisi deneyimden türemiştir."

 • "Bir şeyin doğru olduğunu söylemenin tek yolu, onu kanıtlamaktır."

 • "Özgürlük ve refah arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsak, özgürlüğü seçmeliyiz."

 • "Sadece deneyim yoluyla öğreniriz ve sadece duyumlarımızdan bağımsız olarak düşünebiliriz."

 • "Bilgi, hislerimizden doğmaz, akıl yürütme yoluyla elde edilir."

 • "Din, doğal bir zihin tarafından kabul edilemez bir şeydir."

 • "Akılsız bir insan, en uzun yaşayan bilgeliğe sahip kişiden daha fazla zarar verir."

 • "Sonsuzluğun varlığına dair bir kanıt yoktur ve insan aklı sonsuzluğu düşünemez."

 • "Bir insanın ölümünden sonra hayatta kalacak tek şey, onun ölümsüzlük için yaptığı işlerdir."

David Hume nedensellik

David Hume (1711-1776) ünlü bir İskoç filozoftur ve özellikle bilgi ve metafizik konuları üzerine düşünceleriyle tanınmaktadır. Nedensellik konusu da Hume'un çalışmaları arasında önemli bir yer tutar.

Hume, nedensellik fikrini sorgulayan ve bu kavramın doğasına ilişkin tartışmalara katkıda bulunan bir filozoftur. Ona göre, nedensellik, bir olayın bir diğer olayı nedeniyle gerçekleştiği fikrine dayanır. Ancak, Hume'a göre, bizim gözlemlediğimiz şeyler, sadece bir olayın diğer olayı izlediğini gösterir, ancak nedensellik ilişkisini doğrulamaz.

Hume, doğal bir neden-sonuç bağıntısı olduğunu varsaymanın, bu bağıntıyı gözlem yoluyla doğrulamadığımız sürece geçersiz olduğunu iddia eder. Bu nedenle, nedensellik, sadece bir alışkanlık veya beklenti şeklinde algılanabilir, bu da nedensellik ilkesinin doğasını tamamen reddeder.

Hume, nedensellik hakkındaki düşünceleri nedeniyle eleştirilere maruz kalmış olsa da, fikirleri, sonraki filozoflar tarafından da etkili bir şekilde tartışılmış ve incelenmiştir.

David Hume Etikleri

David Hume, 18. yüzyıl İskoç filozofu ve İngiliz İmparatorluğu'nun Aydınlanma Çağı'ndaki önemli düşünürlerinden biridir. Hume, insan doğasını ve insan davranışlarını anlamaya yönelik bir dizi etik teori geliştirdi.

Hume'un etik teorileri, insan davranışlarının temelinde insan doğasının ve insanların duygularının yattığını savunur. Hume'a göre, insanlar doğaları gereği bazı duygulara sahiptirler ve bu duygular, ahlaki kararlarında belirleyici bir rol oynarlar.

Hume'un etik teorileri arasında en önemlileri şunlardır:

 1. Doğalcılık: Hume, doğal yasa ya da Tanrısal buyruk gibi ahlaki otoritelerin insan davranışlarını belirlemede bir rolü olmadığını savunur. Ona göre, ahlaki davranışlarımız doğal eğilimlerimizden kaynaklanır ve bu eğilimler bizim doğamızın bir parçasıdır.

 2. Duygusal Etik: Hume, insanların ahlaki kararlarında duygularının etkili olduğunu savunur. Ona göre, insanlar duyguları tarafından yönlendirildiği için ahlaki değerler ve normlar da duygularımıza dayanır.

 3. Emile Hume: Emile Hume, Hume'un etik teorilerinin bir parçasıdır ve insanların ahlaki davranışlarının, başkalarına sempati duyarak onları mutlu etme eğilimleri ile belirlendiğini savunur.

 4. Ahlaki İzafiyet: Hume'a göre, ahlaki değerler izafi ve görecelidir. Bu, ahlaki değerlerin kültürel, toplumsal ve tarihsel koşullara göre değişebileceği anlamına gelir.

Hume'un etik teorileri, günümüzde hala tartışılan konular arasındadır ve felsefede önemli bir yer tutarlar.

Desmond David Hume

Desmond David Hume is a fictional character in the television series "Lost." He was portrayed by actor Henry Ian Cusick. Desmond was a Scottish former monk who became stranded on the island after his boat crashed. He was known for his romantic relationship with Penny Widmore, and for being able to see flashes of the future, which he called "flashes before his eyes." Desmond played a significant role in the overall storyline of the series, and his character development was a fan favorite.

David Hume bilgi anlayışı

David Hume, İskoç Aydınlanma dönemi filozoflarından biridir ve epistemoloji (bilgi teorisi) alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Hume'a göre, bilgi doğrudan duyular yoluyla elde edilir ve duyuların ötesinde var olan gerçeklik hakkında kesin bilgiye sahip olunamaz.

Hume, deneyimlerimizin bize ne hakkında bilgi verdiğini inceleyerek, iki tür bilgiye ayrılır. Bunlar "relations of ideas" (fikirler arası ilişkiler) ve "matters of fact" (gerçekler). Fikirler arası ilişkiler matematiksel, mantıksal ve tautolojik doğrulara dayanırken, gerçekler duyularla elde edilen ve doğruluğu deneyim yoluyla doğrulanabilen bilgilerdir.

Hume'a göre, insanlar doğal olarak düzen ve nedensellik arayışındadırlar. Ancak nedensellik ilkesi, duyular yoluyla edinilen bilgiye dayanır ve nedensellik ilişkisini doğrulayacak herhangi bir mantıksal kanıt yoktur. Bu nedenle, Hume gerçeklerin güvenilirliğini sorgulamış ve kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunmuştur.

Hume'un bilgi anlayışı, modern bilimsel yöntemin temelini oluşturan deneyimsel gözlemlerle ve teorilerin doğrulanması süreciyle yakından ilgilidir. Bu nedenle, Hume'un felsefi düşüncesi, günümüzde hala epistemoloji alanında tartışılmaktadır.

David Hume siyasi denemeler

David Hume, İskoç Aydınlanma Dönemi filozofu ve tarihçisiydi. "Siyasi Denemeler" adlı eseri, 1752'de yayımlandı ve politik felsefe üzerine yazdığı en önemli eserlerinden biridir. Bu eserde, Hume, insan doğasını ve toplumsal düzeni anlamak için sosyal bilimlerin kullanımını savunur.

Hume, insanların doğuştan eşit ve özgür olduğunu savunur ve hükümdarların gücünü, insanların onlara verdiği yetki ile sınırlar. Hükümdarların, halkın refahını artırmak için çalışması gerektiğine inanır ve bu nedenle hükümdarların görevlerinden biri, adaleti sağlamaktır.

Hume, güçlü bir hükümetin önemini vurgular ve bireylerin özgürlüğü ile kamu yararının arasındaki dengeyi sağlamanın önemini vurgular. Ayrıca, bir ülkenin refahının, ekonomik özgürlük ve serbest ticaret ile artacağına inanır.

Hume'un Siyasi Denemeleri, Batı siyasi felsefesi için önemli bir eser olarak kabul edilir ve modern liberalizmin oluşumuna etkisi olduğu düşünülür.

David Hume'un eserleri

Hello! How can I assist you today?

David Hume bilgi felsefesi

David Hume, 18. yüzyıl İskoç filozofu ve Aydınlanma Çağı'nın en önemli düşünürlerinden biridir. Hume'un en önemli eserleri şunlardır:

 1. "An Enquiry Concerning Human Understanding" (1748): Bu eseri, insan anlayışı hakkında bir araştırma konusuna odaklanarak, insan bilgisinin sınırlarını ve doğasını tartışmaktadır.

 2. "An Enquiry Concerning the Principles of Morals" (1751): Bu eseri, ahlak felsefesi hakkında bir araştırma konusuna odaklanarak, insan davranışının temel ilkelerini tartışmaktadır.

 3. "A Treatise of Human Nature" (1739-1740): Bu eseri, insan doğası hakkında bir araştırma konusuna odaklanarak, bilgi, inanç, nedensellik, doğa kanunları, ahlak ve siyaset felsefesi gibi konuları ele almaktadır.

 4. "Dialogues Concerning Natural Religion" (1779): Bu eseri, doğal din konusuna odaklanarak, Tanrı'nın varlığı, doğanın düzeni ve kader gibi konuları tartışmaktadır.

Hume'un diğer önemli eserleri arasında "Essays, Moral and Political" (1741-1742), "The History of England" (1754-1762) ve "The Natural History of Religion" (1757) yer almaktadır.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler